Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

  • English
  • Polski
  • Russian

Regulamin Aukcji Live Motor Show 2017

REGULAMIN AUKCJI NA ŻYWO, Z JEDNOCZESNĄ MOŻLIWOŚCIĄ UCZESTNICTWA POPRZEZ PORTAL INTERNETOWY, ORGANIZOWANYCH PRZEZ CAR-PORT

Obowiązuje od dnia 27 marca 2017 roku

DEFINICJE

§ 1

 

 

Ilekroć w treści Regulaminu zostaną użyte pojęcia wskazane poniżej, przyjmują one znaczenie nadane im w tym punkcie.

1.  „Car-port”, oznacza spółkę CARPORT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281433, NIP:777-29-76-791, tel.:61 8 901 901, e-mail: bok@car-port.pl prowadzącą działalność między innymi w zakresie zakupu oraz sprzedaży pojazdów samochodowych, gdzie spółka Carport Sp. z o.o. pośredniczy w sprzedaży pojazdów oferowanych przez Dostawców. Carport Sp. z o.o. zbiera oferty kupna pojazdów, przedstawionych na portalu internetowym www.car-port.pl lub bezpośrednio w miejscu odbywania się Aukcji na żywo na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

2. „Prowadzący aukcję” to osoba nadzorująca z ramienia Car-port proces zbierania ofert bezpośrednio od uczestników Aukcji zgromadzonych  na sali aukcyjnej jak i z Internetu poprzez portal aukcyjny. Nadzoruje on również dalsze czynności określone w niniejszym Regulaminie

3. "Kupujący" to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała prawidłowej rejestracji, została zaakceptowana przez Car-port po dokonaniu weryfikacji i uczestniczy w aukcji celem nabycia pojazdów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. „Dostawca” to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła umowę współpracy w formie zlecenia dla Car-port  i wystawia swoje pojazdy do sprzedaży poprzez aukcję na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. „Nabywca” to Kupujący, którego Oferowana Cena Zakupu została zaakceptowana przez Dostawcę i który tym samym jest stroną umowy sprzedaży lub którego Oferowana Cena Zakupu przekracza Cenę Minimalną zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu.

6. „Uczestnicy” to „Kupujący” i „Dostawcy” biorący udział w aukcji.

7. "Pojazd" oznacza  używany pojazd, stanowiący własność Dostawcy, który jest oferowany przez Dostawcę do sprzedaży, za pośrednictwem Car-port.

8. „Ekspertyza techniczna – dokument zawierający opis stanu technicznego i wizualnego pojazdu, mogący zawierać określenie jego wartości rynkowej, opis ewentualnych braków i uszkodzeń oraz inne informacje dotyczące pojazdu, a mające wpływ na ustalenie jego wartości.

 

9. „Szczegółowe warunki aukcji” to określane każdorazowo warunki uczestnictwa i aukcji które spełniać i zaakceptować zobowiązani są Uczestnicy aukcji.

10. "Aukcja” oznacza procedurę zbierania przez Car-port ofert składanych na zakup pojazdów przez Kupujących zarówno na sali aukcyjnej jak i na internetowym portalu aukcyjnym, opisaną w niniejszym Regulaminie.

11. "Cena Minimalna" oznacza ustaloną przez Dostawcę najniższą cenę, za jaką Dostawca zgadza się sprzedać Pojazd wystawiany przez Car-port podczas aukcji na żywo i na portalu internetowym www.car-port.pl., która nie musi być podana do wiadomości Kupujących zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu i której osiągnięcie stanowić będzie podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

12. "Cena Wywoławcza" oznacza ustaloną przez Car-port cenę, od jakiej rozpoczyna się aukcja Pojazdu wystawianego przez Car-port na portalu internetowym www.car-port.pl i na Sali aukcyjnej przy czym „Cena Wywoławcza” może różnić się od „Ceny Minimalnej”.

13. "Oferowana Cena Zakupu" to najwyższa cena zaoferowana przez któregokolwiek z Kupujących uczestniczących w aukcji na zakup Pojazdu w czasie trwania aukcji. Oferty złożono bezpośrednio na sali aukcyjnej przez uczestników aukcji na żywo i złożone poprzez internetowy portal aukcyjny są równoprawne

14. „Czas trwania aukcji” – Aukcja zostaje otwarta w tym samym czasie dla uczestników aukcji znajdujących się na sali aukcyjnej i biorących udział w składaniu ofert na żywo i uczestników składających swoje oferty poprzez internetowy portal aukcyjny. Zakończenie aukcji następuje w trzech etapach „ przyjęcie oferty po raz pierwszy” przyjęcie oferty po raz drugi „ przyjęcie oferty po raz trzeci „. Przyjęcie oferty „ po raz trzeci „ zamyka aukcje i oznacza jej zakończenie. Jeśli po przyjęciu oferty „ po raz pierwszy „ lub „ po raz drugi” zostanie złożona z sali lub poprzez internetowy portal aukcyjny nowa kolejna oferta, aukcja zostaje ponownie otwarta. Sytuacja taka może się powtarzać wielokrotnie aż do ostatecznego zakończenia aukcji poprzez przyjęcie oferty „ po raz trzeci „ Po przyjęciu oferty „po raz drugi” na portalu aukcyjnym zostaje włączony zegar, który odmierza czas w sekundach do przyjęcia oferty „ po raz trzeci „ i zakończenia aukcji. Czas oczekiwania na zgłoszenie kolejnej oferty wynosić będzie maksymalnie 20 sekund. Jeśli w czasie odmierzania czasu zostanie zgłoszona nowa oferta, aukcja zostaje ponownie otwarta. Sytuacja taka może powtarzać się wielokrotnie, aż do ostatecznego przyjęcia oferty „ po raz trzeci „ i ostatecznego zamknięcia aukcji i zablokowaniu możliwości składania ofert zarówno z sali jak i poprzez internetowy portal aukcyjny.

15. "Regulamin" – niniejszy regulamin.

 

PRZEPISY OGÓLNE


§ 2


1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w aukcji na żywo z jednoczesną możliwością uczestniczenia w aukcji poprzez internetowy portal aukcyjny, organizowaną i prowadzoną przez Car-port. Osoba biorąca udział w aukcji jako Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin logując się za pomocą indywidualnego przyznanego przez   Car-port loginu w momencie rejestracji  na stronie internetowej www.car-port.pl, lub poprzez osobistą rejestrację i podpis złożony  w dniu i miejscu organizowania aukcji na żywo. Osoba biorąca udział w aukcji jako Dostawca akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zawarcie umowy w formie podpisanego zlecenia którego załącznikiem jest niniejszy regulamin.
2. Z Regulaminem aukcji można zapoznać się w siedzibie Spółki, w miejscu rejestracji uczestników w dniu aukcji na żywo lub na stronie internetowej www.car-port.pl .
3. Car-port nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych pojazdów, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie.
4. W czasie trwania aukcji zakazane jest zawieranie jakichkolwiek porozumień mogących mieć wpływ na prawidłowość jej przebiegu. W przypadku nie zastosowania się do ww. wymogów Car-port zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub pozbawienia prawa Kupującego do uczestnictwa w aukcjach.
5. Prowadzący aukcję rozstrzyga bieżące spory w trakcie trwania aukcji i wydaje interpretacje niniejszego Regulaminu. Na decyzje Prowadzącego aukcję przysługuje reklamacja. Reklamacja powinna być zgłoszona do Car-port za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@car-port.pl w terminie dwóch godzin po zakończeniu aukcji. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dot. danej aukcji rozpatrzone będą w pierwszym dniu roboczym po dacie zakończenia aukcji, której reklamacja dotyczy. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Uczestnikom na adres poczty elektronicznej z której wpłynęła reklamacja.
6. Daty i godziny otwarcia aukcji oraz dane identyfikacyjne i dane kontaktowe (nazwa, organ w którym zarejestrowano działalność, numer rejestru, numer telefoniczny, adres poczty elektronicznej, adres siedziby oraz adres do korespondencji i składania reklamacji) podawane są na stronie internetowej www.car-port.pl oraz przekazywane na życzenie Uczestnikom w formie elektronicznej.


PRZEDMIOT AUKCJI


§ 31. Przedmiotem aukcji mogą być pojazdy, które zostały dopuszczone do aukcji przez          Car-port. Car-port dopuszcza pojazdy według własnego uznania kierując się dobrem uczestników aukcji i starając się zapewnić jak najlepsze warunki funkcjonowania i przeprowadzania aukcji.
2. Dostawca pojazdu oświadcza, że jest właścicielem i jest uprawniony do dysponowania pojazdem oraz, że pojazd nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Dostawca oświadcza ponadto, że pojazd zgłoszony na aukcji nie ma wad prawnych ani nie jest obciążony roszczeniami osób trzecich, a nadto nie toczy się żadne postępowanie przedmiotem, którego jest dostarczany pojazd.
3. Za prawidłowość i prawdziwość przekazanych dokumentów dotyczących pojazdu odpowiada Dostawca pojazdu.
4. Car-port może wykluczyć pojazd z aukcji, jeśli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości i prawdziwości otrzymanych dokumentów lub stwierdzi jakiekolwiek odstępstwa pomiędzy tymi dokumentami a aktualnym stanem faktycznym.


AUKCJA

§ 4


1.  Car-port prowadzący aukcję upublicznia na portalu internetowym www.car-port.pl listę pojazdów wraz z podaniem ceny wywoławczej  oraz wskazuje dzień i czasu rozpoczęcia aukcji, jak i innych wymaganych warunków aukcji (Szczegółowe warunki aukcji). Cena wywoławcza może być mniejsza od Ceny Minimalnej, oczekiwanej do otrzymania przez Dostawcę pojazdu. Prowadzący aukcje w pełni decyduje o jej przebiegu i czasie zakończenia. Aukcja czyli możliwość składania ofert rozpoczyna się w tym samym momencie zarówno dla uczestników na sali aukcyjnej jak i dla uczestniczących w aukcji na internetowym portalu aukcyjnym. Pojazdy są aukcjonowane kolejno według listy prezentowanej na portalu aukcyjnym www.car-port.pl.  Aukcjonowanie kolejnego pojazdu rozpocznie się nie wcześniej niż po zakończeniu aukcji na poprzedzający go pojazd.
2. Cena Minimalna może nie zostać ujawniona.
3. Przekroczenie ceny minimalnej wiąże się z automatyczną zgodą Dostawcy na zawarcie transakcji sprzedaży aukcjonowanego pojazdu. Fakt ten zostanie ogłoszony publicznie na sali aukcyjnej gdzie będzie prowadzona aukcja na żywo.  
4.  W przypadku gdy cena minimalna nie zostanie osiągnięta po zakończeniu aukcji Car-port skontaktuje się z Dostawcą i zaproponuje przeprowadzenie transakcji za kwotę wskazaną w najwyższej Oferowanej Cenie Zakupu. Dostawca zobowiązany jest podjąć decyzję w ciągu 60 minut czy przyjmuje ofertę. Jeżeli Dostawca wyrazi zgodę na zaoferowaną cenę, Kupujący nabywa pojazd. O decyzji Dostawcy, Car-port poinformuje niezwłocznie  wyłącznie  Kupującego drogą telefoniczną , e-mailową lub jeśli jest to możliwe bezpośrednio na sali aukcyjnej. Powiadomienie takie może nastąpić   najpóźniej 1 dzień roboczy po otrzymaniu decyzji od Dostawcy. W przypadku niepodjęcia przez Dostawcę decyzji co do zawarcia transakcji w terminie 60 minut, Car-port  poinformuje o tym Kupującego drogą ,telefoniczną  e-mailową lub bezpośrednio na sali aukcyjnej .Powiadomienie takie może nastąpić najpóźniej  1 dzień roboczy po dniu w którym zakończyła się aukcja. Po otrzymaniu powyższej informacji Kupujący przestaje być związany swoją ofertą kupna.
5. Okres między zakończeniem aukcji a otrzymaniem przez Kupującego w sposób wskazany w ust. 4 powyżej, informacji o przyjęciu przez Dostawcę Oferowanej Ceny Zakupu nie może przekroczyć 1 dnia roboczego od dnia w którym odbywała się aukcja. Kupujący jest związany złożoną w drodze aukcji Oferowaną Ceną Zakupu przez okres 1 dnia roboczego od dnia zakończenia aukcji.
6. Car-port jest uprawniony do wstrzymania  czynności wskazanych w pkt. 3 i 4 w przypadku, gdy Kupujący lub Dostawca  posiadają nieuregulowane należności względem  Car-port.
7. Kupujący zgłaszają swoje propozycje cenowe za pomocą panelu transakcyjnego na witrynie internetowej www.car-port.pl lub podczas aukcji na żywo w miejscu organizacji aukcji poprzez uniesienie w sposób widoczny i jednoznaczny tabliczki aukcyjnej z umieszczonym unikalnym numerem uczestnika aukcji. O wysokości postąpienia w danej aukcji decyduje Prowadzący aukcję. Można równie zaproponować inną  dowolną kwotę oferty wyższa niż jednostkowa kwota postąpienia wpisując ją do panelu transakcyjnego na witrynie internetowej www.car-port.pl lub na sali aukcyjnej  unosząc tabliczkę aukcyjną i podając proponowaną kwotę 
8. Złożenie najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w przypadku uzyskania na aukcji ceny minimalnej zgodnie z zapisem § 4 ust. 3 Regulaminu lub akceptacji Oferowanej Ceny Zakupu przez Dostawcę. Car-port może wycofać pojazd z aukcji bez podania przyczyny. Aukcja może zakończyć się (może zostać zamknięta) bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o ile Cena Minimalna nie zostanie przekroczona.
9. W przypadku wątpliwości co do przebiegu i zakończenia danej aukcji Prowadzący aukcję może zadecydować o jej unieważnieniu, a następnie powtórzeniu od samego początku lub od jej określonego i nie budzącego wątpliwości momentu.
10. Car-port udostępni wszystkim uczestnikom aukcji równy dostęp do informacji dotyczących Pojazdu.
11. Złożenie oferty cenowej przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu technicznego oraz wizualnego Pojazdu, ujawnionego w Ekspertyzie technicznej. Kupujący oświadcza, że nie wnosi co do stanu technicznego oraz wizualnego ujawnionego w Ekspertyzie technicznej żadnych zastrzeżeń i nie będzie w stosunku do Car-port oraz Dostawcy wnosił jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Car-port i Dostawca wyłączają swą odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Kupującego.
12. W przypadku gdy Kupującym jest podmiot, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami), a Pojazd jest pojazdem używanym, odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi, przewidziana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121  późniejszymi zmianami) ulega ograniczeniu do 1 roku od dnia wydania Pojazdu Kupującemu.
13. Warunki przeprowadzanej aukcji mogą być zmienione przez Car-port. Aukcja Pojazdu nie może być jednak odwołana przez Car-port po jej rozpoczęciu, a przed jej zakończeniem.


ZAPŁATA I ODBIÓR POJAZDU

§ 51. W momencie uzyskania na aukcji ceny minimalnej lub akceptacji najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu przez Dostawcę i otrzymania przez Kupującego informacji o powyższym, wszystkie płatności Kupującego  względem Dostawcy stają się wymagalne. Prawo własności pojazdu przechodzi na Kupującego po zapłaceniu całości ceny wynikającej z umowy kupna sprzedaży lub z faktury VAT (umowa sprzedaży za zastrzeżeniem prawa własności pojazdu). Kupujący  nabywa pojazd na własne ryzyko.
2. Kupujący po przyjęciu jego oferty przez Dostawcę lub po przekroczeniu Ceny Minimalnej jest zobowiązany na podstawie pisemnego (także e-mailem lub faxem) powiadomienia otrzymanego od Car-port do zapłaty na rzecz Car-port opłaty aukcyjnej za zakupiony pojazd w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania tego powiadomienia. Wysokość opłaty aukcyjnej będzie każdorazowo określana w szczegółowych warunkach aukcji, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu. Brak opłaty aukcyjnej wstrzymuje dalszy bieg transakcji zakupu pojazdu pomiędzy Kupującym i Dostawcą. o dokonaniu  opłaty aukcyjnej na rzecz Car-port zostanie wystawiona faktura VAT za wykonaną usługę aukcyjną. O zapłacie opłaty aukcyjnej na swą rzecz Car-port niezwłocznie zawiadomi Dostawcę. Kupujący  wyraża zgodę na stosowanie wobec Niego przez Car-port faktur elektronicznych
3. Jeżeli szczegółowe warunki aukcji nie stanowią inaczej płatności mogą być dokonywane wyłącznie przelewem bankowym. Za moment dokonania zapłaty przyjmuje się wpływ środków na rachunek bankowy Dostawcy i Caport. Kupujący zobowiązuje się zapłacić pełną cenę sprzedaży pojazdu na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na dokumencie płatności w terminie 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu.
4. W przypadku, gdy Nabywcą jest podmiot z kraju Unii Europejskiej innego niż Dostawca pojazdu wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie oświadczenia, że nabywany na aukcji pojazd zostanie wywieziony z terytorium kraju Dostawcy.
5. W przypadku, gdy Nabywca jest podmiotem spoza obszaru Unii Europejskiej wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie przez niego kaucji w wysokości należnego podatku VAT.  Kaucja jest natychmiast zwracana po otrzymaniu przez Dostawcę wypełnionej i potwierdzonej przez urząd celny kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego w kraju Dostawcy na język urzędowy kraju Dostawcy deklaracji wywozowej. Kaucja winna być wpłacona w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji na konto Car-port.
6. W przypadku rażących niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a Ekspertyzą techniczną niezależnego rzeczoznawcy (rozumianych jako różnica przekraczająca 2000,00 zł netto) Nabywcy przysługuje możliwość zgłoszenia reklamacji, najpóźniej w momencie podpisania protokołu wydania pojazdu. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie, skierowana na adres Car-port i dołączona do protokołu wydania jako jego załącznik. Reklamacje będą rozpatrywane przez Car-port nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia podpisania protokołu wydania pojazdu. Reklamacje nie będą przyjmowane po podpisaniu protokołu wydania.
7. W przypadku gdy Kupującym jest podmiot, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami), nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, zawartej na podstawie przepisów Regulaminu, zgodnie z art. 38 pkt. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827).
UCZESTNICY AUKCJI

§ 61. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w aukcji dla Kupujących jest zarejestrowanie się  w Car-port poprzez witrynę internetową www.car-port.pl, lub na stoisku rejestracyjnym w dniu aukcji na żywo na sali aukcyjnej, oraz otrzymanie indywidualnego loginu uczestnika w przypadku witryny internetowej lub tabliczki uczestnika aukcji na żywo z unikalnym numerem do składania ofert. Natomiast dla Dostawców warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w aukcji jest zawarcie umowy w formie podpisanego zlecenia na przeprowadzenie aukcji.
W przypadku podmiotów mających siedzibę poza granicą RP wymagane jest dostarczenie do Car-port tłumaczenia wymaganych w szczegółowych warunkach aukcji dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.
2. Podmiot dopuszczony do aukcji powinien zadbać o odpowiednie umocowanie i prawidłowe pełnomocnictwo dla swojego przedstawiciela. Ewentualne wątpliwości co do umocowania Kupującego, w trosce zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Car-port będzie rozstrzygał na niekorzyść Kupującego.
3. Car-port może odmówić uczestnictwa w aukcji podmiotom lub osobom, które wcześniej między innymi nie wywiązały się ze swoich zobowiązań względem Car-port bądź Dostawców, w inny sposób naruszyły Regulamin lub nie przestrzegają bądź naruszają inne ogólnie przyjęte normy zachowania.
4. Poprzez zamieszczenie danych w formularzu zgłoszeniowym, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu weryfikacji danych Kupującego, zawierania umów sprzedaży Pojazdów, wykonania zawartych umów sprzedaży oraz przekazania danych zewnętrznym instytucjom w celu możliwości uzyskania na zlecenie Kupującego  dodatkowych możliwości finansowania  lub ubezpieczenia pojazdów,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Każdorazowo, w przypadku zmiany danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany jest do ich bezzwłocznej aktualizacji.
5. Kupujący nie może udostępniać konta osobom trzecim. W przypadku udzielenia dostępu do konta osobie trzeciej, która nie posiada uprawnień do składnia oświadczeń woli w imieniu Kupującego, Car-port nie ponosi za to odpowiedzialności i jest uprawniony do uchylenia rejestracji, oraz pełnego egzekwowania swoich praw zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Jednocześnie wszystkie oferty złożone przez nieupoważnione osoby są wiążące dla Kupującego, co oznacza, iż Kupujący przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za oferty złożone za pośrednictwem swojego konta przez podmioty nieuprawnione.
7. W przypadku, gdy Kupującym jest podmiot, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dziennik Ustaw z 2014 roku, poz. 121, j.t. z późn. zmianami), może on uczestniczyć w Aukcji  fizycznie, tzn. poprzez podejmowanie wszelkich niezbędnych dla uczestnictwa w Aukcji czynności, będąc fizycznie obecnym w miejscu prowadzenia aukcji na żywo.
8. Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia opłat i prowizji Car-port, zawartych w Cenniku, dotyczących odpowiednich czynności podejmowanych w związku z uczestnictwem w aukcji.
 


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 7


1. Pojazdy oferowane są na aukcji wg stanu opisanego na portalu www.car-port.pl.  Na nabyte pojazdy Car-port nie udziela gwarancji chyba, że postanowienia szczególne stanowią inaczej.
2. Opisy oferowanych pojazdów zamieszczone na portalu Car-port są opracowane przez wykwalifikowanych specjalistów lub rzeczoznawców z zastosowaniem najlepszej ich wiedzy i posiadanych kompetencji. W związku z tym Car-port oraz Dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność tych informacji.
3. Jeżeli Car-port przy jakichkolwiek czynnościach działa poprzez osoby trzecie ponosi odpowiedzialność jedynie za winę w ich wyborze.
4. Uczestnicy aukcji odpowiadają za szkody powstałe w czasie trwania aukcji na zasadach ogólnych.
5. Car-port nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w uczestnictwie w aukcji drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej witryny transakcyjnej, o ile utrudnienia wynikały z przyczyn technicznych, na które Car-port nie miał wpływu.
6. Uczestnicy aukcji przyjmują do wiadomości, że prawidłowe działanie internetowej witryny transakcyjnej wymaga zainstalowania przez użytkownika odpowiedniej przeglądarki internetowej. Minimalne wymogi w tym zakresie będą podawane w panelu do logowania. Car-port nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku korzystania przez uczestnika aukcji z przeglądarki internetowej innej niż zalecana przez Car-port.


 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 81. Wszelkie zawiadomienia dokonywane będą na adresy stron uwidocznione we wniosku rejestracyjnym, o którym mowa w § 6 ust.1. Korespondencję wysłaną na adresy stron uwidocznione w ww. dokumencie albo w zawiadomieniu o ich zmianie uważa się za doręczoną.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania zmian danych go dotyczących, uwidocznionych we wniosku o rejestrację.
3. Car-port zastrzega sobie prawo zmiany warunków funkcjonowania i uczestnictwa w aukcji w razie zmiany regulacji prawnych dotyczących tej działalności.
4. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Wszelkie spory wynikłe z działalności Car-port rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo sądy powszechne w Poznaniu.
6. Bezskuteczność lub nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu, które zachowują moc prawną.
7. Car-port może być Dostawcą pojazdów, będących przedmiotem aukcji. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
8. Opłaty i prowizje Car-port zawarte są w Cenniku, który stanowi integralną część Regulaminu. Car-port zastrzega sobie prawo zmiany Cennika. Uczestników wiąże Cennik obowiązujący na dzień przed terminem rozpoczęcia aukcji.

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU AUKCJI NA ŻYWO Z JEDNOCZESNA MOŻLIWOŚCIA UCZESTNICTWA POPRZEZ PORTAL INTERNETOWY ORGANIZOWANYCH PRZEZ CAR-PORT

 

CENNIK

OPŁATY I PROWIZJE CAR-PORT

Obowiązuje od dnia 27 marca 2017 roku

 

Wszystkie wartości podane w kwotach netto, nie zawierają podatku VAT (23%).

 

I. Opłaty i prowizje CAR-PORT

Opłata za przyjęcie wniosku rejestracyjnego (rocznie) ………………….………………………… 0 PLN

Opłata za wstawienie pojazdu na aukcję internetową (każdorazowo) ………….……….…… 0 PLN

Opłata aukcyjna od Nabywcy …………… 2,0 % (2 procent i 00/100) wartości brutto transakcji

Opłata aukcyjna od Nabywcy w przypadku niedojścia transakcji do skutku z winy Kupującego ………………………………………………… 5000 PLN

Opłata aukcyjna od Nabywcy w przypadku braku możliwości realizacji transakcji z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy  ………………………………………………………………………… 0 PLN

 


Powered by CARPORT