Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

UWAGA! Wszystkie aukcje pojazdów CAR-PORT znajdziesz na nowym portalu CAR ARENA
  • English
  • Polski
  • Russian
  • Germany
  • Romania

Regulamin ogólny

REGULAMIN LICYTACJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CARPORT

Car-Port

Obowiązuje od 30-07-2014 r.

DEFINICJE
§ 1

Ilekroć w treści Regulaminu zostaną użyte pojęcia wskazane poniżej, przyjmują one znaczenie nadane im w tym punkcie.
1.1.
„Carport”, oznacza spółkę CARPORT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281433, NIP:777-29-76-791, prowadzącą działalności między innymi w zakresie zakupu oraz sprzedaży pojazdów samochodowych, gdzie spółka Carport Sp. z o.o. pośredniczy w sprzedaży pojazdów oferowanych przez Dostawców. Carport
Sp. z o.o. zbiera oferty kupna pojazdów, przedstawionych na portalu internetowym www.car-port.pl.
1.2.
„Prowadzący licytację” to osoba nadzorująca z ramienia Carport proces zbierania ofert
i dalsze czynności określone w niniejszym Regulaminie
1.3.
"Kupujący" to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała prawidłowej rejestracji, została zaakceptowana przez Carport po dokonaniu weryfikacji i uczestniczy w licytacji celem nabycia pojazdów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.4.
„Dostawca” to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła umowę współpracy z Carport i wystawia swoje pojazdy do sprzedaży poprzez licytację na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.5.
„Nabywca” to Kupujący, którego Oferowana Cena Zakupu została zaakceptowana przez Dostawcę i który tym samym jest stroną umowy sprzedaży.
1.6.
„Uczestnicy” to „Kupujący” i „Dostawcy” biorący udział w licytacji.
1.7.
"Pojazd" oznacza nowy lub używany pojazd, stanowiący własność Dostawcy, który jest oferowany przez Dostawcę do sprzedaży, za pośrednictwem Carport.
1.8.
„Szczegółowe warunki licytacji” to określane każdorazowo warunki uczestnictwa
i licytacji które spełniać i zaakceptować zobowiązani są Uczestnicy licytacji.
1.9.
"Licytacja” oznacza procedurę zbierania przez Carport ofert składanych na zakup pojazdów przez Kupujących, opisaną w niniejszym Regulaminie.
1.10.
"Cena Minimalna" oznacza ustaloną przez Dostawcę najniższą cenę, za jaką Dostawca zgadza się sprzedać Pojazd wystawiany przez Carport na portalu internetowym www.car-port.pl., która nie musi być podana do wiadomości Kupujących zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu i której osiągnięcie stanowić będzie podstawę zawarcia umowy sprzedaży.
1.11.
"Cena Wywoławcza" oznacza ustaloną przez Carport i zaakceptowaną przez Dostawcę cenę, od jakiej rozpoczyna się licytacja Pojazdu wystawianego przez Carport na portalu internetowym www.car-port.pl, przy czym „Cena Wywoławcza” może różnić się od „Ceny Minimalnej”.
1.12.
"Oferowana Cena Zakupu" to najwyższa cena zaoferowana przez któregokolwiek z Kupujących uczestniczących w licytacji na zakup Pojazdu w czasie trwania licytacji.
1.13.
„Czas trwania licytacji” - oznaczony na portalu okres trwania licytacji.
1.14.
"Regulamin" – niniejszy regulamin.

PRZEPISY OGÓLNE
§ 2

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w licytacji internetowej organizowanej i prowadzonej przez Carport. Osoba biorąca udział w licytacji jako Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin logując się za pomocą indywidualnego przyznanego przez Carport loginu na stronie internetowej www.car-port.pl. Osoba biorąca udział w licytacji jako Dostawca akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zawarcie umowy
o współpracy z Carport, lub przesłanie zlecenia na wykonanie jednostkowej usługi licytacyjnej.
2. Z Regulaminem licytacji można zapoznać się w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej www.car-port.pl.
3. Carport ma prawo według własnego uznania i bez podania przyczyny odmówić określonym podmiotom udziału w licytacji.
4. Carport nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych pojazdów, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie.
5. W czasie trwania licytacji zakazane jest zawieranie jakichkolwiek porozumień mogących mieć wpływ na prawidłowość jej przebiegu. W przypadku nie zastosowania się do ww. wymogów Carport zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub pozbawienia prawa Kupującego do uczestnictwa w licytacjach.
6. Prowadzący licytację rozstrzyga bieżące spory w trakcie trwania licytacji i wydaje interpretacje niniejszego Regulaminu. Na decyzje Prowadzącego licytację przysługuje reklamacja. Reklamacja powinna być zgłoszona do Carport za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@car-port.pl do Biura Obsługi Klienta w terminie dwóch godzin po zakończeniu licytacji. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dot. danej licytacji rozpatrzone będą w pierwszym dniu roboczym po dacie zakończenia licytacji, której reklamacja dotyczy. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Uczestnikom na adres poczty elektronicznej z której wpłynęła reklamacja.
7. Daty i godziny otwarcia licytacji podawane są na stronie internetowej www.car-port.pl oraz przekazywane są Uczestnikom w formie elektronicznej.

PRZEDMIOT LICYTACJI
§ 3

1. Przedmiotem licytacji mogą być pojazdy, które zostały dopuszczone do licytacji przez Carport. Carport dopuszcza pojazdy według własnego uznania kierując się dobrem uczestników licytacji i starając się zapewnić jak najlepsze warunki funkcjonowania
i przeprowadzania licytacji.
2. Dostawca pojazdu oświadcza, że jest właścicielem i jest uprawniony do dysponowania pojazdem oraz, że pojazd nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Dostawca oświadcza ponadto, że pojazd zgłoszony na licytację nie ma wad prawnych ani nie jest obciążony roszczeniami osób trzecich, a nadto nie toczy się żadne postępowanie przedmiotem, którego jest dostarczany pojazd.
3. Za prawidłowość i prawdziwość przekazanych dokumentów dotyczących pojazdu odpowiada Dostawca pojazdu.
4. Carport może wykluczyć pojazd z licytacji, jeśli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości i prawdziwości otrzymanych dokumentów lub stwierdzi jakiekolwiek odstępstwa pomiędzy tymi dokumentami a aktualnym stanem faktycznym.
5. Carport może dopuścić do licytacji inne przedmioty poza pojazdami, wówczas odpowiednie zapisy stosuje się wobec tych przedmiotów.

LICYTACJA
§ 4

1. Licytację rozpoczyna Prowadzący licytację poprzez upublicznienie na portalu internetowym www.car-port.pl listy pojazdów i podanie ceny wywoławczej oraz wskazanie czasu trwania licytacji, jak i innych wymaganych warunków licytacji (Szczegółowe warunki licytacji). Cena wywoławcza może być mniejsza od Ceny Minimalnej, oczekiwanej do otrzymania przez Dostawcę pojazdu.
2. Cena Minimalna może nie zostać ujawniona.
3. Zakończenie licytacji następuje po upływie oznaczonego czasu jej trwania. W razie złożenia przez różnych uczestników licytacji więcej niż jednej oferty zawierającej taką sama oferowaną cenę zakupu pojazdu, o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia ofert,
tj. wygrywa oferta złożona wcześniej
4. Po zakończeniu licytacji Carport skontaktuje się z Dostawcą i zaproponuje przeprowadzenie transakcji za kwotę wskazaną w najwyższej Oferowanej Cenie Zakupu. Dostawca zobowiązany jest podjąć decyzję w ciągu 2 dni roboczych. Jeżeli Dostawca wyrazi zgodę na wylicytowaną cenę, Kupujący nabywa pojazd. O decyzji Dostawcy, Carport poinformuje Kupującego drogą e-mailową, na wskazany adres e-mail w formularzu rejestracyjnym przez Kupującego, najpóźniej 1 dzień roboczy po otrzymaniu decyzji od Dostawcy. W przypadku niepodjęcia przez Dostawcę decyzji co do zawarcia transakcji
w terminie dwóch dni roboczych, Carport  poinformuje o tym Kupującego drogą e-mailową. Po otrzymaniu powyższej informacji Kupujący przestaje być związany swoją ofertą kupna,
a ewentualne zawarcie transakcji za kwotę wskazaną w Oferowanej Cenie Zakupu może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron – Dostawcy i Kupującego. W takiej sytuacji żadna ze Stron nie jest jednak zobligowana do zawarcia transakcji.
5. Okres między zakończeniem licytacji a otrzymaniem przez Kupującego w sposób wskazany w ust. 4 powyżej, informacji o przyjęciu przez Dostawcę Oferowanej Ceny Zakupu nie może przekroczyć 3 dni roboczych. Kupujący jest związany złożoną w drodze licytacji Oferowaną Ceną Zakupu przez okres 3 dni roboczych od dnia zakończenia licytacji.
6. Carport jest uprawniony do wstrzymania  czynności wskazanych w pkt. 4 w przypadku, gdy Kupujący lub Dostawca  posiadają nieuregulowane należności względem Carport.
7. Kupujący zgłaszają swoje propozycje cenowe za pomocą panelu transakcyjnego na witrynie internetowej www.car-port.pl. O wysokości postąpienia w danej licytacji decyduje Prowadzący licytację.
8. Złożenie najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w przypadku akceptacji Oferowanej Ceny Zakupu przez Dostawcę. Carport może wycofać pojazd z licytacji bez podania przyczyny. Licytacja może zakończyć się (może zostać zamknięta) bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
9. W przypadku wątpliwości co do przebiegu i zakończenia danej licytacji Prowadzący licytację może zadecydować o jej unieważnieniu, a następnie powtórzeniu od samego początku lub od jej określonego i nie budzącego wątpliwości momentu.
10. Carport udostępni wszystkim uczestnikom licytacji równy dostęp do informacji dotyczących licytowanego pojazdu.
11. Złożenie oferty cenowej przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu technicznego oraz wizualnego Pojazdu, ujawnionego w ekspertyzie technicznej. Kupujący oświadcza, że nie wnosi co do stanu technicznego oraz wizualnego ujawnionego
w ekspertyzie technicznej żadnych zastrzeżeń i nie będzie w stosunku do Carport oraz Dostawcy wnosił jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Carport wyłącza swą odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Kupującego.

ZAPŁATA I ODBIÓR POJAZDU
§ 5

1. W momencie akceptacji najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu przez Dostawcę i otrzymania przez Nabywcę informacji o powyższym, wszystkie płatności Nabywcy względem Dostawcy stają się wymagalne. Prawo własności pojazdu przechodzi na nabywcę po zapłaceniu całości ceny wynikającej z umowy kupna sprzedaży lub z faktury VAT (umowa sprzedaży za zastrzeżeniem prawa własności pojazdu). Nabywca nabywa pojazd na własne ryzyko.
2. Nabywca po przyjęciu jego oferty przez Dostawcę jest zobowiązany na podstawie  pisemnego (także e-mailem lub faxem) powiadomienia otrzymanego od Carport do zapłaty na rzecz Carport prowizji za zakupiony pojazd. Wysokość prowizji będzie każdorazowo określana w szczegółowych warunkach licytacji, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu. Brak opłaty prowizyjnej wstrzymuje dalszy bieg transakcji zakupu pojazdu pomiędzy Nabywcą i Dostawcą. Po dokonaniu  opłaty prowizyjnej na rzecz Carport zostanie wystawiona faktura VAT za wykonaną usługę licytacyjną. O zapłacie prowizji na swą rzecz Carport niezwłocznie zawiadomi Dostawcę. Nabywca wyraża zgodę na stosowanie wobec niego przez Carport faktur elektronicznych.
3. Jeżeli szczegółowe warunki licytacji nie stanowią inaczej płatności mogą być dokonywane wyłącznie przelewem bankowym. Za moment dokonania zapłaty przyjmuje się wpływ środków na rachunek bankowy Dostawcy i Caport. Nabywca zobowiązuje się zapłacić pełną cenę sprzedaży pojazdu na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Jeżeli Nabywca nie zapłaci Dostawcy pełnej ceny sprzedaży w terminie wyżej określonym, to umowa sprzedaży pojazdu automatycznie – tj. bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli – wygasa / przestaje wiązać Strony, a jej Stronom – tj. Dostawcy i Kupującemu – nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z jej zawarciem.
4. Wylicytowany pojazd powinien zostać odebrany w ciągu 7 dni od dnia wskazanego przez Dostawcę przy czym termin wyznaczony przez Dostawcę nie może przekraczać dwóch tygodni od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży lub wystawienia faktury Vat.
5. W przypadku przekroczenia terminu odbioru pojazdu przez Nabywcę każdorazowo naliczona zostanie przez Carport opłata za przechowanie zakupionego pojazdu należna od Nabywcy, za każdą rozpoczętą dobę po ostatecznej dacie odbioru zgodnie z obowiązującym cennikiem Carport, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
6. W przypadku, gdy Nabywcą jest podmiot z kraju Unii Europejskiej innego niż Dostawca pojazdu wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie oświadczenia, że nabywany na licytacji pojazd zostanie wywieziony z terytorium kraju Dostawcy.
7. W przypadku, gdy Nabywca jest podmiot spoza obszaru Unii Europejskiej wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie przez niego kaucji w wysokości należnego podatku VAT. Depozyt jest natychmiast zwracany po otrzymaniu przez Dostawcę wypełnionej
i potwierdzonej przez urząd celny kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego w kraju Dostawcy na język urzędowy kraju Dostawcy deklaracji wywozowej.
8. W przypadku rażących niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a ekspertyzą techniczną (ocena stanu technicznego pojazdu) niezależnego rzeczoznawcy (rozumianych jako różnica przekraczająca 500,00 zł netto) Nabywcy przysługuje możliwość zgłoszenia reklamacji, najpóźniej w momencie podpisania protokołu wydania pojazdu. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie, skierowana na adres Carport i dołączona do protokołu wydania jako jego załącznik. Reklamacje będą rozpatrywane przez Carport nie później niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od dnia podpisania protokołu wydania pojazdu. Reklamacje nie będą przyjmowane po podpisaniu protokołu wydania.
9. Ocena stanu technicznego wykonywana jest przez niezależnych rzeczoznawców, którzy wykonują ekspertyzę biorą pod uwagę sporządzony przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów „Przewodnik Zwrotu Pojazdów”, który uwzględnia stan pojazdu, wynikający
z codziennej normatywnej eksploatacji pojazdów jako dopuszczalny. Uszkodzenia tego typu nie będą uwzględniane przy zgłaszanych reklamacjach.
10. Przewodnik Zwrotu Pojazdów dostępny jest na www.car-port.pl
11. Naliczanie opłat parkingowych:
1.    nieodebranie pojazdu w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Dostawcę możliwości jego odbioru, powoduje naliczenie opłat parkingowych w wysokości 10,00 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę  przechowywania każdego pojazdu.
2.    uiszczenie opłaty warunkuje odbiór pojazdu. Koszty opłaty pokrywa Nabywca pojazdów.
12. Carport jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) netto plus VAT i obciążenie nią Nabywcy w wypadku:
1.    odstąpienia z winy Nabywcy przez Carport lub przez Nabywcę od zawartej umowy po upływie terminu płatności wskazanego na przesłanych Nabywcy dokumentach wystawionych w związku z nabyciem, lub
2.    niemożności skontaktowania się z Nabywcą towaru, z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, po bezskutecznym upływie terminu płatności wskazanego na przesłanych Nabywcy dokumentach wystawionych w związku z nabyciem.

UCZESTNICY LICYTACJI
§ 6

1. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w licytacji dla Kupujących jest zarejestrowanie w Carport poprzez witrynę internetową www.car-port.pl oraz otrzymanie indywidualnego kodu uczestnika, natomiast dla Dostawców zawarcie umowy o współpracę, lub  przekazania zlecenia na wykonanie jednorazowej usługi licytacji. W przypadku podmiotów mających siedzibę poza granicą RP wymagane jest dostarczenie do Carport tłumaczenia wymaganych w szczegółowych warunkach licytacji dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.
2. Uczestnicy licytacji wyrażają zgodę na telefoniczne uzgodnienia i konsultacje
z Prowadzącym licytację w trakcie trwania licytacji, które natychmiast stają się wiążące.
W związku z powyższym wszystkie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, na co wszystkie strony wyrażają zgodę.
3. Podmiot dopuszczony do licytacji powinien zadbać o odpowiednie umocowanie
i prawidłowe pełnomocnictwo dla swojego przedstawiciela. Ewentualne wątpliwości co do umocowania Kupującego, w trosce zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Carport będzie rozstrzygał na niekorzyść  Nabywcy lub Kupującego.
4. Carport może odmówić uczestnictwa w licytacji podmiotom, które wcześniej między innymi nie wywiązały się ze swoich zobowiązań względem Carport bądź Dostawców, w inny sposób naruszyły Regulamin lub nie przestrzegają bądź naruszają inne ogólnie przyjęte normy zachowania.
5. Poprzez zamieszczenie danych w formularzu zgłoszeniowym, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu weryfikacji danych Kupującego, zawierania umów sprzedaży Pojazdów, wykonania zawartych umów sprzedaży oraz przekazania danych zewnętrznym instytucjom w celu możliwości uzyskania na zlecenie Kupującego  dodatkowych możliwości finansowania  lub ubezpieczenia pojazdów,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Każdorazowo, w przypadku zmiany danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany jest do ich bezzwłocznej aktualizacji.
6. Kupujący nie może udostępniać konta osobom trzecim. W przypadku udzielenia dostępu do konta osobie trzeciej, która nie posiada uprawnień do składnia oświadczeń woli w imieniu Kupującego, Carport nie ponosi za to odpowiedzialności i jest uprawniony do uchylenia rejestracji, oraz pełnego egzekwowania swoich praw zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Jednocześnie wszystkie oferty złożone przez nieupoważnione osoby są wiążące dla Kupującego, co oznacza, iż Kupujący przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za oferty złożone za pośrednictwem swojego konta przez podmioty nieuprawnione.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 7

1. Pojazdy licytowane są na licytacji wg stanu opisanego na portalu www.car-port.pl. Na nabyte pojazdy Carport nie udziela gwarancji chyba, że postanowienia szczególne stanowią inaczej.
2. Opisy licytowanych pojazdów zamieszczone na portalu Carport są opracowane przez wykwalifikowanych specjalistów lub rzeczoznawców z zastosowaniem najlepszej ich wiedzy
i posiadanych kompetencji. W związku z tym Carport oraz Dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność tych informacji.
3. Jeżeli Carport przy jakichkolwiek czynnościach działa poprzez osoby trzecie ponosi odpowiedzialność jedynie za winę w ich wyborze.
4. Uczestnicy licytacji odpowiadają za szkody powstałe w czasie trwania licytacji na zasadach ogólnych.
5. Carport nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w uczestnictwie
w licytacji drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej witryny transakcyjnej, o ile utrudnienia wynikały z przyczyn technicznych, na które Carport nie miał wpływu.
6. Uczestnicy licytacji przyjmują do wiadomości, że prawidłowe działanie internetowej witryny transakcyjnej wymaga zainstalowania przez użytkownika odpowiedniej przeglądarki internetowej. Minimalne wymogi w tym zakresie będą podawane w panelu do logowania. Carport nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku korzystania przez uczestnika licytacji z przeglądarki internetowej innej niż zalecana przez Carport.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8

1. Wszelkie zawiadomienia dokonywane będą na adresy stron uwidocznione we wniosku rejestracyjnym, o którym mowa w § 6 ust.1. Korespondencję wysłaną na adresy stron uwidocznione w ww. dokumencie albo w zawiadomieniu o ich zmianie uważa się za doręczoną.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania zmian danych go dotyczących, uwidocznionych we wniosku o rejestrację.
3. Carport zastrzega sobie prawo zmiany warunków funkcjonowania i uczestnictwa w licytacji w razie zmiany regulacji prawnych dotyczących tej działalności.
4. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Wszelkie spory wynikłe z działalności Carport rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo sądy powszechne w Poznaniu.
6. Bezskuteczność lub nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu, które zachowują moc prawną.
7. Carport może być Dostawcą licytowanych pojazdów. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
8. Opłaty i prowizje Carport zawarte są w Cenniku, który stanowi integralną część Regulaminu. Carport zastrzega sobie prawo zmiany Cennika. Uczestników wiąże Cennik obowiązujący na dzień przed terminem rozpoczęcia licytacji.

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu


CENNIK
OPŁATY I PROWIZJE CARPORT
Obowiązuje od 04.11.2013 r.


Wszystkie wartości podane w kwotach netto, nie zawierają podatku VAT (23%).


I. Opłaty i prowizje CARPORT
Opłata za przyjęcie wniosku rejestracyjnego (rocznie) ..…………………………………..……….0 PLN
Opłata za wstawienie pojazdu na licytację internetową (każdorazowo) ...……………………0 PLN
Prowizja od Kupującego będącego osobą fizyczną……………………………………………….. 400 PLN
Prowizja od Kupującego będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą………... 250 PLN

II. Usługi dostępne w siedzibie CARPORT
Mycie samochodu:
zewnątrz………………………………………….……………………….………………………………20 PLN
wnętrze (standard)..……………………………………………………………………………….…20 PLN
wnętrze (pranie tapicerki i inne – cena za 1 rbh).……………………..……………….100 PLN
Parkowanie (za 1 dzień – parking strzeżony)…………………………………………………………..10 PLN
Transport pojazdu .…….……………………………….. w zależności od ilości aut, terminu oraz trasy
Tankowanie pojazdu ...…………………….……………… zwrot kosztów paliwa (brutto) plus 50 PLN

******  

PRZEWODNIK ZWROTU POJAZDÓW - Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (kliknij tu)

Powered by CARPORT