Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

  • English
  • Polski
  • Russian

REGULAMIN AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CARPORT DLA MASTERLEASE

REGULAMIN AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CARPORT DLA MASTERLEASE

Car-Port

Obowiązuje od 17-07-2017 r.

 

REGULAMIN AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CARPORT DLA MASTERLEASE

DEFINICJE

§ 1

Ilekroć w treści Regulaminu zostaną użyte pojęcia wskazane poniżej, przyjmują one znaczenie nadane im w tym punkcie.

1.  „Carport”, oznacza spółkę CARPORT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281433, NIP:777-29-76-791, tel.:61 8 901 901, e-mail: bok@car-port.pl prowadzącą działalność między innymi w zakresie zakupu oraz sprzedaży pojazdów samochodowych, gdzie spółka Carport Sp. z o.o. pośredniczy w sprzedaży pojazdów oferowanych przez Dostawców. Carport Sp. z o.o. zbiera oferty kupna pojazdów, przedstawionych na portalu internetowym www.car-port.pl.

2. „Prowadzący aukcję” to osoba nadzorująca z ramienia Carport proces zbierania ofert i dalsze czynności określone w niniejszym Regulaminie

3. "Kupujący" to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała prawidłowej rejestracji, została zaakceptowana przez Carport po dokonaniu weryfikacji i uczestniczy w aukcji celem nabycia pojazdów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. „Dostawca” to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła umowę współpracy z Carport i wystawia swoje pojazdy do sprzedaży poprzez aukcję na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. „Nabywca” to Kupujący, którego Oferowana Cena Zakupu została zaakceptowana przez Dostawcę i który tym samym jest stroną umowy sprzedaży.

6. „Uczestnicy” to „Kupujący” i „Dostawcy” biorący udział w aukcji.

7. "Pojazd" oznacza nowy lub używany pojazd, stanowiący własność Dostawcy, który jest oferowany przez Dostawcę do sprzedaży, za pośrednictwem Carport.

8. „Ekspertyza techniczna" – dokument zawierający opis stanu technicznego i wizualnego pojazdu, mogący zawierać określenie jego wartości rynkowej, opis ewentualnych braków i uszkodzeń oraz inne informacje dotyczące pojazdu, a mające wpływ na ustalenie jego wartości.

9. „Szczegółowe warunki aukcji” to określane każdorazowo warunki uczestnictwa i aukcji które spełniać i zaakceptować zobowiązani są Uczestnicy aukcji.

10. "Aukcja” oznacza procedurę zbierania przez Carport ofert składanych na zakup pojazdów przez Kupujących, opisaną w niniejszym Regulaminie.

11. "Cena Minimalna" oznacza ustaloną przez Dostawcę najniższą cenę, za jaką Dostawca zgadza się sprzedać Pojazd wystawiany przez Carport na portalu internetowym www.car-port.pl., która nie musi być podana do wiadomości Kupujących zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu i której osiągnięcie stanowić będzie podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

12. "Cena Wywoławcza" oznacza ustaloną przez Carport i zaakceptowaną przez Dostawcę cenę, od jakiej rozpoczyna się aukcja Pojazdu wystawianego przez Carport na portalu internetowym www.car-port.pl, przy czym „Cena Wywoławcza” może różnić się od „Ceny Minimalnej”.

13. "Oferowana Cena Zakupu" to najwyższa cena zaoferowana przez któregokolwiek z Kupujących uczestniczących w aukcji na zakup Pojazdu w czasie trwania aukcji.

14. „Czas trwania aukcji” - oznaczony na portalu okres trwania aukcji, nie obejmujący ewentualnych dogrywek.

15. "Regulamin" – niniejszy regulamin.

 

PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w aukcji internetowej organizowanej i prowadzonej przez Carport. Osoba biorąca udział w aukcji jako Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin logując się za pomocą indywidualnego przyznanego przez Carport loginu na stronie internetowej www.car-port.pl. Osoba biorąca udział w aukcji jako Dostawca akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zawarcie umowy o współpracy z Carport, lub przesłanie zlecenia na wykonanie jednostkowej usługi aukcyjnej.

2. Z Regulaminem aukcji można zapoznać się w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej www.car-port.pl.

3. Carport nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych pojazdów, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie.

4. W czasie trwania aukcji zakazane jest zawieranie jakichkolwiek porozumień mogących mieć wpływ na prawidłowość jej przebiegu. W przypadku nie zastosowania się do ww. wymogów Carport zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub pozbawienia prawa Kupującego do uczestnictwa w aukcjach.

5. Prowadzący aukcję rozstrzyga bieżące spory w trakcie trwania aukcji i wydaje interpretacje niniejszego Regulaminu. Na decyzje Prowadzącego aukcję przysługuje reklamacja. Reklamacja powinna być zgłoszona do Carport za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@car-port.pl w terminie dwóch godzin po zakończeniu aukcji. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dot. danej aukcji rozpatrzone będą w pierwszym dniu roboczym po dacie zakończenia aukcji, której reklamacja dotyczy. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Uczestnikom na adres poczty elektronicznej z której wpłynęła reklamacja.

6. Daty i godziny otwarcia aukcji oraz dane identyfikacyjne i dane kontaktowe (nazwa, organ w którym zarejestrowano działalność, numer rejestru, numer telefoniczny, adres poczty elektronicznej, adres siedziby oraz adres do korespondencji i składania reklamacji) podawane są na stronie internetowej www.car-port.pl oraz przekazywane są Uczestnikom w formie elektronicznej.

 

PRZEDMIOT AUKCJI

§ 3

1. Przedmiotem aukcji mogą być pojazdy, które zostały dopuszczone do aukcji przez Carport. Carport dopuszcza pojazdy według własnego uznania kierując się dobrem uczestników aukcji i starając się zapewnić jak najlepsze warunki funkcjonowania i przeprowadzania aukcji.

2. Dostawca pojazdu oświadcza, że jest właścicielem i jest uprawniony do dysponowania pojazdem oraz, że pojazd nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Dostawca oświadcza ponadto, że pojazd zgłoszony na aukcji nie ma wad prawnych ani nie jest obciążony roszczeniami osób trzecich, a nadto nie toczy się żadne postępowanie przedmiotem, którego jest dostarczany pojazd.

3. Za prawidłowość i prawdziwość przekazanych dokumentów dotyczących pojazdu odpowiada Dostawca pojazdu.

4. Carport może wykluczyć pojazd z aukcji, jeśli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości i prawdziwości otrzymanych dokumentów lub stwierdzi jakiekolwiek odstępstwa pomiędzy tymi dokumentami a aktualnym stanem faktycznym.

5. Carport może dopuścić do aukcji inne przedmioty poza pojazdami, wówczas odpowiednie zapisy stosuje się wobec tych przedmiotów.

 

AUKCJA

§ 4

1. Aukcję rozpoczyna Prowadzący aukcję poprzez upublicznienie na portalu internetowym www.car-port.pl listy pojazdów i podanie ceny wywoławczej oraz wskazanie czasu trwania aukcji, jak i innych wymaganych warunków aukcji (Szczegółowe warunki aukcji). Cena wywoławcza może być mniejsza od Ceny Minimalnej, oczekiwanej do otrzymania przez Dostawcę pojazdu. Czas trwania aukcji nie obejmuje ewentualnych dogrywek. Złożenie przez Kupującego oferty zakupu pojazdu, korzystniejszej od dotychczas złożonych, na 60 sekund przed zakończeniem planowanego czasu trwania aukcji, rozpoczyna dogrywkę, trwającą 60 sekund, w toku której Kupujący mogą przedstawiać oferty zakupu pojazdu. Każda nowa oferta zakupu pojazdu, korzystniejsza od ofert już złożonych powoduje uruchomienie kolejnej dogrywki, trwającej 60 sekund, w toku której Kupujący mogą przedstawiać oferty zakupu pojazdu. Aukcja kończy się wraz z zakończeniem dogrywki, w toku której nie złożono oferty zakupu pojazdu, powodującej rozpoczęcie kolejnej dogrywki.

2. Cena Minimalna może nie zostać ujawniona.

3. Zakończenie aukcji następuje po upływie oznaczonego czasu jej trwania oraz czasu trwania ewentualnych dogrywek. W razie złożenia przez różnych uczestników aukcji więcej niż jednej oferty zawierającej taką sama oferowaną cenę zakupu pojazdu, o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia ofert, tj. wygrywa oferta złożona wcześniej.

4. Po zakończeniu aukcji Carport skontaktuje się z Dostawcą i zaproponuje przeprowadzenie transakcji za kwotę wskazaną w najwyższej Oferowanej Cenie Zakupu. Dostawca zobowiązany jest podjąć decyzję w ciągu 2 dni roboczych. Jeżeli Dostawca wyrazi zgodę na zaoferowaną cenę, Kupujący nabywa pojazd. O decyzji Dostawcy, Carport poinformuje Kupującego drogą e-mailową, na wskazany adres e-mail w formularzu rejestracyjnym przez Kupującego, najpóźniej 1 dzień roboczy po otrzymaniu decyzji od Dostawcy. W przypadku niepodjęcia przez Dostawcę decyzji co do zawarcia transakcji w terminie dwóch dni roboczych, Carport  poinformuje o tym Kupującego drogą e-mailową. Po otrzymaniu powyższej informacji Kupujący przestaje być związany swoją ofertą kupna, a ewentualne zawarcie transakcji za kwotę wskazaną w Oferowanej Cenie Zakupu może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron – Dostawcy i Kupującego. W takiej sytuacji żadna ze Stron nie jest jednak zobligowana do zawarcia transakcji.

5. Okres między zakończeniem aukcji a otrzymaniem przez Kupującego w sposób wskazany w ust. 4 powyżej, informacji o przyjęciu przez Dostawcę Oferowanej Ceny Zakupu nie może przekroczyć 3 dni roboczych. Kupujący jest związany złożoną w drodze aukcji Oferowaną Ceną Zakupu przez okres 3 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.

6. Carport jest uprawniony do wstrzymania  czynności wskazanych w pkt. 4 w przypadku, gdy Kupujący lub Dostawca  posiadają nieuregulowane należności względem Carport.

7. Kupujący zgłaszają swoje propozycje cenowe za pomocą panelu transakcyjnego na witrynie internetowej www.car-port.pl. O wysokości postąpienia w danej aukcji decyduje Prowadzący aukcję.

8. Złożenie najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w przypadku akceptacji Oferowanej Ceny Zakupu przez Dostawcę. Carport może wycofać pojazd z aukcji bez podania przyczyny. Aukcja może zakończyć się (może zostać zamknięta) bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

9. W przypadku wątpliwości co do przebiegu i zakończenia danej aukcji Prowadzący aukcję może zadecydować o jej unieważnieniu, a następnie powtórzeniu od samego początku lub od jej określonego i nie budzącego wątpliwości momentu.

10. Carport udostępni wszystkim uczestnikom aukcji równy dostęp do informacji dotyczących Pojazdu.

11. Złożenie oferty cenowej przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu technicznego oraz wizualnego Pojazdu, ujawnionego w Ekspertyzie technicznej. Kupujący oświadcza, że nie wnosi co do stanu technicznego oraz wizualnego ujawnionego w Ekspertyzie technicznej żadnych zastrzeżeń i nie będzie w stosunku do Carport oraz Dostawcy wnosił jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Carport i Dostawca wyłączają swą odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Kupującego.

12. W przypadku gdy Kupującym jest podmiot, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami), a Pojazd jest pojazdem używanym, odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi, przewidziana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121  późniejszymi zmianami) ulega ograniczeniu do 1 roku od dnia wydania Pojazdu Kupującemu.

13. Warunki przeprowadzanej aukcji mogą być zmienione przez Carport. Aukcja Pojazdu nie może być jednak odwołana przez Carport po jej rozpoczęciu, a przed jej zakończeniem.

 

ZAPŁATA I ODBIÓR POJAZDU

§ 5

1. W momencie akceptacji najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu przez Dostawcę i otrzymania przez Nabywcę informacji o powyższym, wszystkie płatności Nabywcy względem Dostawcy stają się wymagalne. Prawo własności pojazdu przechodzi na Nabywcę po zapłaceniu całości ceny wynikającej z umowy kupna sprzedaży lub z faktury VAT (umowa sprzedaży za zastrzeżeniem prawa własności pojazdu). Nabywca nabywa pojazd na własne ryzyko.

2. Nabywca po przyjęciu jego oferty przez Dostawcę jest zobowiązany na podstawie  pisemnego (także e-mailem lub faxem) powiadomienia otrzymanego od Carport do zapłaty na rzecz Carport opłaty aukcyjnej za zakupiony pojazd w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania tego powiadomienia. Wysokość opłaty aukcyjnej będzie każdorazowo określana w szczegółowych warunkach aukcji, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu. Brak opłaty aukcyjnej wstrzymuje dalszy bieg transakcji zakupu pojazdu pomiędzy Nabywcą i Dostawcą. Po dokonaniu  opłaty aukcyjnej na rzecz Carport zostanie wystawiona faktura VAT za wykonaną usługę aukcyjną. O zapłacie opłaty aukcyjnej na swą rzecz Carport niezwłocznie zawiadomi Dostawcę. Nabywca wyraża zgodę na stosowanie wobec niego przez Carport faktur elektronicznych.

3. Jeżeli szczegółowe warunki aukcji nie stanowią inaczej płatności mogą być dokonywane wyłącznie przelewem bankowym. Za moment dokonania zapłaty przyjmuje się wpływ środków na rachunek bankowy Dostawcy i Caport. Nabywca zobowiązuje się zapłacić pełną cenę sprzedaży pojazdu na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na dokumencie płatności w terminie 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku wpłacenia przez Nabywcę ceny wynikającej z Oferty zaakceptowanej przez Dostawcę, w terminie wyżej określonym, Dostawca jest upoważniony do odstąpienia od przedmiotowej umowy sprzedaży oraz zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu/Pakietu pojazdów z Uczestnikiem, który złożył drugą co do wysokości Ofertę zakupu.

5. W przypadku rezygnacji drugiego Uczestnika z zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu/Pakietu pojazdów, umowa sprzedaży może zostać zawarta z Uczestnikiem, który złożył trzecią co do wysokości Ofertę zakupu, z zastrzeżeniem, że w Aukcji internetowej wzięło udział więcej niż 2 Uczestników. Po odrzuceniu propozycji przez drugiego (jeżeli w Aukcji internetowej wzięło udział 2 Uczestników) lub trzeciego Uczestnika (jeżeli w Aukcji internetowej wzięło udział więcej niż 2 Uczestników) Aukcję internetową uważa się za nierozstrzygniętą. O złożeniu propozycji zawarcia umowy sprzedaży drugiemu lub trzeciemu Uczestnikowi decyduje Dostawca. Oferta Dostawcy jest przekazywana drugiemu lub trzeciemu Uczestnikowi w formie wiadomości elektronicznej na adres mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym, w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia zakończenia Aukcji internetowej.

6. Pojazd, będący przedmiotem aukcji powinien zostać odebrany w ciągu 7 dni od dnia wskazanego przez Dostawcę przy czym termin wyznaczony przez Dostawcę nie może przekraczać dwóch tygodni od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży lub wystawienia faktury Vat.

7. W przypadku przekroczenia terminu odbioru pojazdu przez Nabywcę każdorazowo naliczona zostanie przez Carport opłata za przechowanie zakupionego pojazdu należna od Nabywcy, za każdą rozpoczętą dobę po ostatecznej dacie odbioru zgodnie z obowiązującym cennikiem Carport, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

8. W przypadku, gdy Nabywcą jest podmiot z kraju Unii Europejskiej innego niż Dostawca pojazdu wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie oświadczenia, że nabywany na aukcji pojazd zostanie wywieziony z terytorium kraju Dostawcy.

9. W przypadku, gdy Nabywca jest podmiot spoza obszaru Unii Europejskiej wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie przez niego kaucji w wysokości należnego podatku VAT. Depozyt jest natychmiast zwracany po otrzymaniu przez Dostawcę wypełnionej i potwierdzonej przez urząd celny kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego w kraju Dostawcy na język urzędowy kraju Dostawcy deklaracji wywozowej.

10. W przypadku rażących niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a Ekspertyzą techniczną niezależnego rzeczoznawcy (rozumianych jako różnica przekraczająca 500,00 zł netto) Nabywcy przysługuje możliwość zgłoszenia reklamacji, najpóźniej w momencie podpisania protokołu wydania pojazdu. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie, skierowana na adres Carport i dołączona do protokołu wydania jako jego załącznik. Reklamacje będą rozpatrywane przez Carport nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia podpisania protokołu wydania pojazdu. Reklamacje nie będą przyjmowane po podpisaniu protokołu wydania.

11. Ekspertyza techniczna wykonywana jest przez niezależnych rzeczoznawców, którzy wykonują Ekspertyzę biorą pod uwagę sporządzony przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów „Przewodnik Zwrotu Pojazdów”, który uwzględnia stan pojazdu, wynikający z codziennej normatywnej eksploatacji pojazdów jako dopuszczalny. Uszkodzenia tego typu nie będą uwzględniane przy zgłaszanych reklamacjach.

12. Przewodnik Zwrotu Pojazdów dostępny jest na www.car-port.pl

13. Naliczanie opłat parkingowych:

1.    nieodebranie pojazdu w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Dostawcę możliwości jego odbioru, powoduje naliczenie opłat parkingowych w wysokości 10,00 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę  przechowywania każdego pojazdu.

2.    uiszczenie opłaty warunkuje odbiór pojazdu. Koszty opłaty pokrywa Nabywca pojazdów.

14. W przypadku gdy Kupującym jest podmiot, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami), nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, zawartej na podstawie przepisów Regulaminu, zgodnie z art. 38 pkt. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827).

UCZESTNICY AUKCJI

§ 6

1. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w aukcji dla Kupujących jest zarejestrowanie w Carport poprzez witrynę internetową www.car-port.pl oraz otrzymanie indywidualnego kodu uczestnika, natomiast dla Dostawców zawarcie umowy o współpracę, lub  przekazania zlecenia na wykonanie jednorazowej usługi aukcji. W przypadku podmiotów mających siedzibę poza granicą RP wymagane jest dostarczenie do Carport tłumaczenia wymaganych w szczegółowych warunkach aukcji dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2. Uczestnicy aukcji wyrażają zgodę na telefoniczne uzgodnienia i konsultacje z Prowadzącym aukcję w trakcie trwania aukcji, które natychmiast stają się wiążące. W związku z powyższym wszystkie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, na co wszystkie strony wyrażają zgodę.

3. Podmiot dopuszczony do aukcji powinien zadbać o odpowiednie umocowanie i prawidłowe pełnomocnictwo dla swojego przedstawiciela. Ewentualne wątpliwości co do umocowania Kupującego, w trosce zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Carport będzie rozstrzygał na niekorzyść  Nabywcy lub Kupującego.

4. Carport może odmówić uczestnictwa w aukcji podmiotom, które wcześniej między innymi nie wywiązały się ze swoich zobowiązań względem Carport bądź Dostawców, w inny sposób naruszyły Regulamin lub nie przestrzegają bądź naruszają inne ogólnie przyjęte normy zachowania.

5. Poprzez zamieszczenie danych w formularzu zgłoszeniowym, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu weryfikacji danych Kupującego, zawierania umów sprzedaży Pojazdów, wykonania zawartych umów sprzedaży oraz przekazania danych zewnętrznym instytucjom w celu możliwości uzyskania na zlecenie Kupującego  dodatkowych możliwości finansowania  lub ubezpieczenia pojazdów,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Każdorazowo, w przypadku zmiany danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany jest do ich bezzwłocznej aktualizacji.

6. Kupujący nie może udostępniać konta osobom trzecim. W przypadku udzielenia dostępu do konta osobie trzeciej, która nie posiada uprawnień do składnia oświadczeń woli w imieniu Kupującego, Carport nie ponosi za to odpowiedzialności i jest uprawniony do uchylenia rejestracji, oraz pełnego egzekwowania swoich praw zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Jednocześnie wszystkie oferty złożone przez nieupoważnione osoby są wiążące dla Kupującego, co oznacza, iż Kupujący przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za oferty złożone za pośrednictwem swojego konta przez podmioty nieuprawnione.

7. W przypadku, gdy Kupującym jest podmiot, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dziennik ustaw z 2014 roku, poz. 121, j.t. z późn. zmianami), może on uczestniczyć w Aukcji  fizycznie, tzn. poprzez podejmowanie wszelkich niezbędnych dla uczestnictwa w Aukcji czynności, będąc fizycznie obecnym w siedzibie Carport pod adresem ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo i przekazując dyspozycje wykonania takich czynności oddelegowanemu do tego zadania pracownikowi Carport. Kupujący powinien zawiadomić Carport o woli fizycznego uczestniczenia w Aukcji najpóźniej w chwili zarejestrowania w Carport.

8. Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia opłat i prowizji Carport, zawartych w Cenniku, dotyczących odpowiednich czynności podejmowanych w związku z uczestnictwem w aukcji.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 7

1. Pojazdy  oferowane są na aukcji wg stanu opisanego na portalu www.car-port.pl. Na nabyte pojazdy Carport nie udziela gwarancji chyba, że postanowienia szczególne stanowią inaczej.

2. Opisy oferowanych pojazdów zamieszczone na portalu Carport są opracowane przez wykwalifikowanych specjalistów lub rzeczoznawców z zastosowaniem najlepszej ich wiedzy i posiadanych kompetencji. W związku z tym Carport oraz Dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność tych informacji.

3. Jeżeli Carport przy jakichkolwiek czynnościach działa poprzez osoby trzecie ponosi odpowiedzialność jedynie za winę w ich wyborze.

4. Uczestnicy aukcji odpowiadają za szkody powstałe w czasie trwania aukcji na zasadach ogólnych.

5. Carport nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w uczestnictwie w aukcji drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej witryny transakcyjnej, o ile utrudnienia wynikały z przyczyn technicznych, na które Carport nie miał wpływu.

6. Uczestnicy aukcji przyjmują do wiadomości, że prawidłowe działanie internetowej witryny transakcyjnej wymaga zainstalowania przez użytkownika odpowiedniej przeglądarki internetowej. Minimalne wymogi w tym zakresie będą podawane w panelu do logowania. Carport nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku korzystania przez uczestnika aukcji z przeglądarki internetowej innej niż zalecana przez Carport.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Wszelkie zawiadomienia dokonywane będą na adresy stron uwidocznione we wniosku rejestracyjnym, o którym mowa w § 6 ust.1. Korespondencję wysłaną na adresy stron uwidocznione w ww. dokumencie albo w zawiadomieniu o ich zmianie uważa się za doręczoną.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania zmian danych go dotyczących, uwidocznionych we wniosku o rejestrację.

3. Carport zastrzega sobie prawo zmiany warunków funkcjonowania i uczestnictwa w aukcji w razie zmiany regulacji prawnych dotyczących tej działalności.

4. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Wszelkie spory wynikłe z działalności Carport rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo sądy powszechne w Poznaniu.

6. Bezskuteczność lub nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu, które zachowują moc prawną.

7. Carport może być Dostawcą pojazdów, będących przedmiotem aukcji. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

8. Opłaty i prowizje Carport zawarte są w Cenniku, który stanowi integralną część Regulaminu. Carport zastrzega sobie prawo zmiany Cennika. Uczestników wiąże Cennik obowiązujący na dzień przed terminem rozpoczęcia aukcji.

 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CARPORT

 

CENNIK

OPŁATY I PROWIZJE CARPORT

Obowiązuje od 14.07.2017 r.

 

Wszystkie wartości podane w kwotach netto, nie zawierają podatku VAT (23%).I. Opłaty i prowizje CARPORT

Opłata za przyjęcie wniosku rejestracyjnego (rocznie) ..………………………….0 PLN

Opłata za wstawienie pojazdu na aukcję internetową (każdorazowo) .………0 PLN

Opłata aukcyjna od Nabywcy w zależności od ceny sprzedaży pojazdu:

1-1000 PLN……………………………………………………………………….…….....…....300 PLN
1 001- 27 000 PLN………………………………………………………………………………500 PLN
27 001 – 47 000 PLN…………………………………………………………………………..700 PLN
47 001 -95 000 PLN…………………………………………………………………………….900 PLN
od 95 001 PLN………………………………………………………………………….………2000 PLN


Opłata aukcyjna od Nabywcy w przypadku niedojścia transakcji do skutku z winy Kupującego …………………………………................................................ 2000 PLN

Opłata aukcyjna od Nabywcy w przypadku braku możliwości realizacji transakcji z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy  ……………………………………......... 0 PLN

 

II. Usługi dostępne w siedzibie CARPORT

Mycie samochodu:

zewnątrz………………………………………….……….…………………………....……20 PLN

wnętrze (standard)..………………………………………………………….…...........20 PLN

wnętrze (pranie tapicerki i inne – cena za 1 rbh).……………………..……....100 PLN

Parkowanie (za 1 dzień – parking strzeżony)……………………………………..10 PLN

Transport pojazdu .…….………….. w zależności od ilości aut, terminu oraz trasy

Tankowanie pojazdu ...……………… zwrot kosztów paliwa (brutto) plus 50 PLN

 

PRZEWODNIK ZWROTU POJAZDÓW - Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (kliknij tu)

Powered by CARPORT